Privatlivspolitik for selvstændige psykologers klinik

Behandling af dine oplysninger

Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.  

Typer af oplysninger  

Psykologpraksis Anne Marie Christensen indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:  

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse 
 • Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 
 • Helbredsoplysninger  

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min behandling af dig
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse  
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Afregningsformål
 • Overholdelse af mine forpligtelser i henhold  til  gældende lovgivning,  herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen  
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder  men  ikke  begrænset  til  at  hindre  uautoriseret  adgang  til  systemer  og oplysninger,  hindre  modtagelse  eller  distribution  af  ondsindet  kode,  standsning  af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer  
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.  

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt  hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:  

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger  i  medfør  af  databeskyttelsesforordningens  artikel  6(1)(c)  og  (d),  mens  de følsomme  personoplysninger  indsamles,  behandles  og  videregives  i  medfør  af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).  
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 • Oplysninger  til  brug  for  afregning  for  patientbehandling  fremsendes  en  gang  pr.  måned  til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016  
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).  

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandler er p.t.

- CompuGroup Medical

Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  
Jeg  har  dog  i  henhold  til  journalføringsbekendtgørelsen  § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år
efter  seneste  tilførsel  til  journalen.  Der  kan  opstå  tilfælde  hvor  jeg  er  nødsaget  til  at  opbevare  dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger,
retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger,  retten  til  dataportabilitet,  retten  til  at  gøre  indsigelse  mod  behandlingen  af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).  

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre
ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse,
tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis  du  har  spørgsmål  vedrørende  behandlingen  af  dine  personoplysninger  eller  udnyttelsen  af  dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 6081  0063
 
Adresseoplysninger på klinikken:
Psykolog Anne Marie Christensen
Hostrupsgade 49, 1 sal
8600  Silkeborg